• Cuma, Mart 23, 2018

Ortadoğu’nun parçalanma öyküsü: “Ortadoğu’da Batı Emperyalizmi 1914-1958”

erkan-karaaslan
Erkan Karaarslan
Mart02/ 2018

Ortadoğu’da yıkım: İngiliz-Fransız rekabeti
Cambridge Üniversitesi’nde uzun yıllar görev yapmış ünlü İngiliz Tarihçi David Kenneth Fieldhouse’un, “Ortadoğu’da Batı Emperyalizmi” adlı kitabı, Tarih ve Kuram Yayınevi tarafından Merve Şahin’in çevirisiyle Türkçeye kazandırıldı.
Fieldhouse, İngiliz ve Batılı bir akademisyen olmasına rağmen; yazdığı bu kitapta, Ortadoğu’da bugün yaşanan savaşların ve parçalanmışlığın tüm sebebinin 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti’nin dağılması, bunun sonucu olarak da İngiliz ve Fransız sömürgeciliğinin bölgeye nüfuz etmesi olduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Fieldhouse’a göre “Modernleşme sürecine devam eden Osmanlı İmparatorluğu, Ortadoğu’daki Arapların çıkarlarını koruyacak en iyi alternatifti.”
Ancak, 1. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti’nin parçalanması kaçınılmaz bir sonuçtu. Ortadoğu’da yaşanan büyük otorite boşluğunu İngiliz ve Fransız güçleri dolduracaktı. Bu iki İtilaf gücünün hem İttifak güçlerine karşı verdiği mücadele hem de birbirleriyle girdikleri sömürgeci rekabet, Ortadoğu’nun yüzyıllık kaderini belirleyecekti.
İngiliz Devleti bu rekabette elbette çok daha öndeydi. Almanya’nın da aşırı büyümesi, Fransa açısından önemli bir tehdit unsuruydu. Fransa’nın bu paylaşım kavgasına girmesi zorunluydu çünkü “Fransa’da sömürgeci yaklaşımla toprak işgali için baskı yapan ya da işgal edildikten sonra bu bölgeleri sömürerek buralar üzerinde hak iddia eden çok sayıda çıkar grubu vardı.”
İngilizlerin, Ortadoğu’da yaşayan Arapları, Osmanlı’yla savaşmaya ikna ederken attıkları ilk adım, dönemin Mısır Yüksek Komiseri Henry McMahon’un, Osmanlı’nın Mekke Şerifi Emir Hüseyin’e yazdığı mektuplardır. Bu görüşmelerde İngilizler Emir Hüseyin’e, Osmanlı’ya karşı savaşması halinde bazı vilayetler dışında tüm Arap coğrafyasının yönetimi vaat ediyor ve ayaklanma çağrısında bulunuyordu.
Arap milliyetçiliğin kökenleri
1916’da, Osmanlı’ya karşı “Arap ayaklanması” böyle bir pazarlığın sonucunda başladı. Fieldhouse bu noktada, gelecekteki Arap ideolojisinin de temelini ortaya koyacak önemli bir soru sorarak, Arap milliyetçiliğinin kökenlerini sorguluyor.
“1914 öncesi ve 1914-1918 yılları arasındaki dönemde ‘Arap Uyanışı’ gerçekleşti mi, ne kadar güçlüydü ve kendi başına bu uyanışın Osmanlı İmparatorluğu’nun sonunu getirmesi mümkün müydü?” sorusuyla Arapları harekete geçiren iç ve dış etmenleri analiz ediyor.
Fieldhouse; Batılı tarihçilerin, Arap Milliyetçiliğinin başlangıcı olarak gördükleri “Arapçada canlanma” hareketinin kültürel bir önemi olduğunu belirtmekle birlikte böylesine bir akımın tek başına milliyetçilik fikrini doğuramayacağını da belirtiyor. Bununla birlikte sömürgeci tarih anlayışının “Arap Uyanışı”nda çok fazla önem atfettiği gizli Arap cemiyetlerinin de halkla ilişkilerinin çok sınırlı olduğunu, tabandan yoksun olduğunu ve bunun da Arabizm fikrinin Arap halkı içerisinde çok da yaygın olmadığını ortaya koyuyor.
Fieldhouse, burada yine önemli bir tespit yaparak, 2. Dünya Savaşı sonrası özellikle 1960’lı senelerde Batılı tarihçilerin “Arap Uyanışı” ile ilgili fikirlerinin radikal bir dönüşüm gösterdiğini ve Arabizm fikrinin “Arap Uyanışı”nda etkin olmadığına dair geniş bir mutabakat oluştuğunu belirtiyor.
1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’ya karşı bir koz olarak “yaratılan” Arabizm, 2. Dünya Savaşı sonrasında Araplar doğrudan emperyalizmi hedef almaya başladığında “kökenleri sorgulanan” bir fikir haline geliyor. “Ortadoğu’nun İngiliz ve Fransız manda yönetimlerine bölünmesi, Osmanlı’nın bölgedeki çöküşü ya da Arap milliyetçiliğinin değil savaşın bir sonucuydu.”
Sykes-Picot Antlaşması
Osmanlı sonrası Ortadoğu tarihi, emperyal güçlerin “aldatma”, Arapların ise “aldatılması” tarihçesidir. İngilizler, bir tarafta Araplara sınırsız bir özgürlük vaat ederken, diğer taraftan da Fransız ve Ruslarla Sykes-Picot Antlaşması’nı yaparak, Ortadoğu’yu gizlice bölüşüyorlardı.
Antlaşmaya göre Lübnan ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Suriye sahilinin geri kalan bölümünün ülkenin iç kısmından ayrılarak Fransız yönetimine bırakılması kabul ediliyordu. İngiltere ise Irak, Filistin ve Ürdün’de söz sahibi olacaktı.
Oysa Arap isyanının öncülerinden Emir Hüseyin’in oğlu Emir Faysal’ın silah arkadaşı ünlü İngiliz ajan Lawrence, Emir Faysal’a “Suriye Arap Krallığı”nın kurulacağını ve Arapların birlikte ve tek bir ülkede yaşayacağını söylüyordu.
Osmanlı’nın yenilmesiyle birlikte Mekke Şerifi Emir Hüseyin kendisini “Arap memleketlerinin kralı” ilan etti. Fakat İngiltere, ona bu unvanı uygun görmüyordu. Yine de Haşimiler ailesine iki şey sunuldu: Irak’ta bir krallık ve emirlik olarak başlayıp sonrasında krallık haline gelen Mavera-i Ürdün Emirliği.
‘Kendi kendini yönetemeyen halklar’
“Manda yönetimi, başlı başına yeni ve kesin tanımı olmayan bir kavramdı. 1919 Milletler Cemiyeti Sözleşmesi’nin 22. Maddesinde belirtildiği üzere Irak, eski Osmanlı veya Alman sömürgelerinin bulunduğu grubun içerisindeydi ve ‘bu bölgelerde modern dünyanın zor şartları altında kendi kendini yönetme yeteneğinden yoksun halklar yaşıyordu.’ Bu halkların ‘himayesini’ ‘gelişmiş milletler üstlenecek’ ve mandater devletler olarak ‘cemiyet adına bu görevi yerine getirecekti.’”
Manda yönetimini kabul etmeyen Emir Hüseyin’in oğlu Emir Faysal ise, 1920’de Suriye Arap Krallığı’nı ilan etti. Ancak Suriye’yi himayesine alan Fransızların yanıtı sert oldu ve Faysal savaşmadan Suriye’den ayrılmak zorunda kaldı. Suriye’den ayrılan Faysal, İngiliz hükümetinin daveti üzerine Irak’a geçerek, bu sefer Irak manda yönetiminin kralı oldu.
Böylelikle, Arap coğrafyası fiili olarak bölünmüş oluyordu. 1925’te Haşimilerin düşmanı olan İbn Suud, Mekke’yi ele geçirerek Emir Hüseyin’i saf dışı bıraktı ve böylelikle Suudi Arabistan Krallığı da kurulmuş oldu. Haşimi Ailesi’ni başından beri destekleyen İngilizler bu sefer de onları yalnız bırakmıştı.
İngiliz tipi manda yönetimi
Fieldhouse kitabında Filistin, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan’da kurulan manda yönetimlerini sosyo-ekonomik açıdan ayrıntılı biçimde inceliyor. Fieldhouse’a göre İngiliz tipi manda yönetimi daha diplomatik bir yöntem kullanarak şekilsel bile olsa bir meclis ve anayasal bir düzen kurarak, ülkelerin yönetimini sağlamaya çalıştı. Fransızlar ise kendi oluşturdukları silahlı kuvvetlerin güçlü olduğu bir askeri düzen kurmuşlardı. Ülkeyi doğrudan yönetmeyi tercih ettiler.
İngilizlerin seçtiği yolun en büyük sebebi mandalardaki askeri harcamaların en az düzeye çekilmesiydi. Bu yüzden de İngilizler, başından itibaren ülkelerdeki yerel güçlerle anlaşma yolunu tercih etti.
Irak’ta, peygamber soyundan gelen seyyidler (Sadah) ile uzlaşıldı. Bu kesim aynı zamanda ülkedeki toprakların büyük bölümünü ellerinde bulunduruyordu. İngilizler, bulundukları bölgelerde şeylerin gücünü ve ellerindeki arazileri koruyarak yönetimi ele aldılar.
Bu aşiretlerin kendi aralarındaki rekabet, İngilizler yönetiminin istikrarı açısından önemliydi. Aynı zamanda bu feodal unsurlar, merkezi hükümetlerin güçlenmesine karşı da bir koz olarak kullanılıyordu. Aşiretler aynı zamanda iç güvenliği de sağlıyor böylelikle askeri harcamalar da azaltılıyordu. “Kırsal bölgelerde düzeni sağlayan ve parlamento siyasetinde güvenilir bir destek olarak görülen toprak sahibi sınıf, İngiliz manda yönetiminin sırtını yasladığı temel dayanak noktasıydı.”
Siyonizme destek
Fieldhouse, İngiltere’nin Filistin politikasını ve Siyonizme verdiği desteği “sömürgecilik tarihinin en yüz kızartıcı olayı” olarak niteliyor. Kitabında, Siyonizmi ve İsrail’in kuruluşunu detaylı biçimde anlatıyor. Çok cesurca bir yorumla , 1948’de yaşanan olayların Siyonistlerin politikalarında “işbirliğine yer olmadığına ve etnik arındırma stratejisi güttüklerini” ifade ediyor. Filistin sorunu, İngilizlerin yürüttüğü siyasi ve toplumsal mühendisliğin başarısızlığı sonucu, Ortadoğu’da bugünkü sorunların en önemli kaynağı olmuştur. “İngilizler, Siyonist gücün Filistin’de gelişmesine yardım ederek bölgede uzlaşması mümkün olmayan parçalanmış bir ülke bırakmakla kalmadılar. Aynı zamanda sonuç olarak ortaya çıkan İsrail Devleti, Arap dünyasının onurunu sürekli zedeleyecek ve bu da tüm Ortadoğu’da çatışmanın temel nedeni olacaktı.”
Fransızlar ise benzer bir nüfus değişiminin Lübnan’da yaşanmasına sebep olmuş, bu nüfus değişimi ve cemaatler arası gerilim, 1975 sonrası Lübnan’ı büyük bir iç savaşa sürüklemiştir.
Bugün Ortadoğu denildiğinde akıllara ilk gelen şey savaş ve gözyaşı oluyor. Oysa Ortadoğu bundan yüz yıl önce tüm etnik ve dinsel farklılıklara rağmen huzurlu bir bölgeydi. Kötü bir Osmanlı idaresi bile, Ortadoğu’yu sömürgeci bir rekabetin yarattığı yıkımdan çok daha iyi koruyabiliyordu. Ortadoğu’nun geçmişini anlamak çok önemli. Sonuçta, dinlediğimiz aslında bizim hikayemiz…
NOT: Tanıtım için göndereceğiniz kitaplarınızı, Menekşeli Sok. No:16 Levent, Beşiktaş/İstanbul adresine kargolayabilirsiniz. (e-posta: [email protected])


Bu yazı 125 kez okundu.

Erkan Karaarslan
SON EKLENENLER