• Cuma, Mart 23, 2018

Suriye, Hititler ve Türk Uygarlık Tarihi…(20)

ozer-bostanoglu
Dr. Özer Bostanoğlu
Mart02/ 2018

‘Bizim yolumuzu çizen; içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihinin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir!’ diyen Atatürk, keşke Erdoğan’a rol-model olmuş olabilseydi… ‘Türk demek dil demektir!’; ‘Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe konuşmalıdırlar!’; ‘Türk çetin işler başarmak için yaratılmıştır!’; ‘Türk’e müspet ve iyi bir şey veriniz, bunu reddetmesi ihtimali yoktur!’; ‘Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır!’; ‘Bizim ilham menbaımız doğrudan doğruya büyük Türk milletinin vicdanı olmuştur!’; ‘Herhangi bir tehlike anında ben zuhur ettimse, beni bir Türk anası doğurmadı mı? Türk analar daha Mustafa Kemal’ler doğurmayacaklar mı? Feyiz milletindir, benim değildir!’; ‘Bana insanlar üstünde bir doğuş atfetmeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek fevkalâdelik, Türk olarak dünyaya gelmemdedir!’ ve nihâyet: ‘Yüksel Türk; Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur!’ demiş olan büyük Türk milliyetçisi Atatürk, keşke Erdoğan’la birlikte, tüm İslâmcı-ümmetçi Müslümanlara, başta da Anadolu doğumlular için geçerli olmak üzere, rol-model olabilseydi?! Bunun böyle olmadığını, ne yazık ki, artık biliyoruz… Erdoğan’ın şu iddialı sözlerine rağmen: ‘Ben ne Obama’yım, ne de Bush, biz bize benzeriz. Ben Recep Tayyip Erdoğan’ım. İlla örneklemeler gerekiyorsa, alırsın Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten, yürürsün ta medeniyetimizin gerilerine Kanuni’lere, Yavuz’lara, Fatih’lere, Osman Gazi’lere!’ (Bkz.: Kuzu, a.g.y., s. 157.) Acaba? Erdoğan’ın kendisine benzemeye lâyık bulduğu (!) bu tarihsel örneklerle bir benzerlik / yakınlık kurulabilir mi? Tarihte yürüyelim, bakalım…
Mustafa Kemal’in İslâmiyet anlayışı, akılcıdır ve mantıkîdir… Bu görüşünün kaynağı da, askerî öğrencilik yıllarında okuyup, etkisinde kaldığı Fransız aydınlanmacı düşünür Voltaire’den gelir… Tanrıtanımazlığa karşı çıkan Voltaire, Hıristiyanlığa akıldışı unsurlardan dolayı eleştiriler de yöneltmesine karşın, Tanrı’nın varlığına ve ruhun ölümsüzlüğüne inanır… Voltaire, inancın temeline aklı koyarak, ‘Hıristiyanlık-üstü bir akıl dini’ görüşünü savunur. Mustafa Kemal’in (İslâm’a olumlu yaklaşırken de benimsediği) şu görüşü, açıktır ki, Voltaire kaynaklıdır: ‘Bir dinin tabiî olması için, akla, fenne ve mantığa uygun olması lâzımdır!’ Ayrıca Atatürk, din konusundaki görüşlerini, İmparatorluk’taki (18. yüzyıldan itibaren görünürleşen) Batı karşısında gerileme ve giderek çöküşe dönüşen toplumsal tabloyu, reform hareketleriyle aşmaya çalışan iki farklı tür Osmanlı aydın grubunun fikirlerine bakarak da olgunlaştırmıştır: Bunlardan birisi, (çok esinlendiği) vatan şairi ve tarihçi Namık Kemal ile Ali Suavi gibi ‘Yeni Osmanlılar’; diğeri de Ahmet Rıza ve Abdullah Cevdet gibi ‘Jön Türkler’dir… Yeni Osmanlılar, Batı düşüncesiyle İslâm dini arasında bir sentez yapmaya çalışırken, Jön Türkler, Batı’nın seküler-lâik, pozitivist ve materyalist özelliklerini Osmanlı’ya aktarmaya çalışmışlardı! Atatürk’ün din konusunda etkilendiği bir diğer düşünür tipi, Fransız Durkheim ve onun adeta Türkiye’deki sözcüsü (!) olan, İttihat ve Terakki Partisi’nin de ideoloğu olan, Türkçü filozof Ziya Gökalp’tir! Gökalp’in ‘Türkçülüğün Esasları’ kitabında ‘Dinî Türkçülük’ bahsi altında açımladığı biçimdeki (‘Dinî Türkçülük, din kitaplarının ve hutbelerle vaazların Türkçe olması demektir!’) din yaklaşımını, anımsanacağı üzere, Atatürk, 1930’lu yıllarda uygulamaya koymuş, ancak sonuçlandırmaya ömrü vefa etmemişti?! (Bkz.: Sinan Meydan, Atatürk ile Allah Arasında, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 2009, ss. 164-198.) Atatürk’ün din anlayışı ile Erdoğan’ınkini karşılaştırmaya kalkmanın hiçbir anlamı yoktur; çünkü, birbirlerine tamamen zıttırlar?! İmam-Hatiplilik (geçmişinin) düşünce ve fikir yapısına sahipliliğini; güncel (uluslar arası) siyaset yaklaşımı ile olsun (örneğin Alevîliği reddeder boyutta kesif bir ‘Sünnîlik’; sezaryen doğuma ve toplum içinde alkol almaya karşı-çıkış gibi koyu mutaassıplığa yatkınlık; Ortadoğu coğrafyasında ‘Müslüman Kardeşler’ eğilimli siyaset hamleleri, v.b.), güncel yaşam kılgılarında olsun (Cuma namazlarını, kamuoyu oluşturmak istercesine, görsel medya ve iletişim kuruluşlarının önünde sergileme gibi) göstermeyi ısrarla sürdüren Erdoğan, doğaldır ki, Atatürk’ün din anlayışına tamamen karşıt bir konumdadır! Geçelim…
30 Ağustos 1922 Başkomutanlık / Dumlupınar Meydan Muharebesi’ni de kazanarak, (Batı emperyalizminin askeri olarak) Anadolu’ya işgâle kalkışmış Yunan ordusunu İzmir’de denize döken (‘Mustafa Kemal’in askeri’) Türk ordusu, Düvel-i Muazzama’yı, eze eze yenmişti! Mustafa Kemal, İngiltere’nin sömürge imparatorluğunu, bu zaferle temelinden sarsmıştı! İstanbul’u işgâl etmiş olan İngilizler, buradaki işgâli de sürdüremeyeceklerini anlamışlardı. Londra Hükûmeti, İngiltere’nin onurunu ve prestijini korumaya çalışarak, Türkiye ile uzlaşmak gereğini kavradı. Akabinde, 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan ‘Lozan Barış Antlaşması’, (karşılıklı ve kısmî ödünler de verilerek) ‘Türkiye ile Batı arasında varılmış genel bir uzlaşma’ olarak görülmelidir! (Bkz.: Bilâl N. Şimşir, Doğunun Kahramanı Atatürk, Ankara: Bilgi Yayınevi, Temmuz 1999, s. 225.) Lozan Antlaşması, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin de ‘tapu senedi’ olarak bilinir! Evet, İngiltere’nin başını çektiği Batı emperyalizmi, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasına vesile olmuş ve fakat, binlerce yıldır Türk’e yurt olmuş Anadolu toprakları üzerindeki Türk egemenliğini yok edememiştir! Haçlı Seferleri’nden beridir, amaçlanıp ulaşılmak istenen hedef, yâni ‘Türk’ün Anadolu’dan çıkartılıp, geldiği yere, Asya’ya gönderilmesi’ hedefi, bu kez de ıskalanmıştır!! Yeni Türk Cumhuriyeti, bu kere (zaten büyük ölçüde Türk’ün yazdığı!) dünya tarihi sahnesine, yeni rol sahibi bir ‘ulus-devlet’ olarak çıkmıştır! Batı, (Lozan’ı imzalamamakta direnen?!) belki ABD dışında, bu olguyu, isteksiz de olsa, kabullenmek zorunda kalmıştır!
Bu bir tarihsel olgu ve gerçeklik iken, Erdoğan, Lozan’ı, hiç de zamanı ve yeri değilken (?!), tartışmaya açmaya çalışmıştır?! 29 Eylûl 2016 tarihinde, (menfur FETÖ’cü [çakma] askerî darbe ertesinde) ‘Külliye’sinde düzenli olarak gerçekleştirdiği (ve ‘ilk-kademe demokratik seçimle gelen millet temsilcileri’ olduklarından) ‘halkçı / milletçi taban’ destek arayışı olduğu belli (27.) ‘Muhtarlar Toplantısı’nda, şöyle konuşmuştur: ‘Muhtarlarımız mahalleleriyle birlikte milletine sahip çıkma konusundaki kararlılıklarını 15 Temmuz’da ortaya koydular. (..) Ama aramıza bir darbe girişiminin araya gireceğini hiç düşünmemiştim. Bu darbe girişimi gerçekten çok farklı bir yere sahip. (..) Bu defa bizimle birlikte canıyla, kanıyla, varlığıyla milletimizin kendisi hedef alındı. Ülkemiz, demokrasimiz hedef alındı. (..) 15 Temmuz’da Türkiye hem darbe girişimine, hem terör eylemlerine hem de örtülü bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı.(..) Hem projenin gerisindeki silûetler, hem darbenin başarılı olması halinde eyleme geçirilecek plan itibariyle, bakın burası çok önemli, 1912’den 1923’e kadar kısa sürede 5’te bire düşen topraklarımızdan geri kalanın işgali teşebbüsüydü. Hani o çılgın Türkler diyorlar ya, benim milletim o millet. 15 Temmuz Türk milletinin ikinci bir Kurtuluş Savaşı’dır, bunu böyle bilelim. 1920’de bize Sevr’i gösterdiler, 1923’te Lozan’a razı ettiler. Birileri bize Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalıştılar. Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan’la verdik. Kıt’a sahanlığı ne olacak, havada ne olacak, karada ne olacak hâlâ bunun mücadelesini veriyoruz. İşte bunun nedeni, o anlaşmada masaya oturanlar. O masaya oturanlar bunun hakkını veremediler, veremedikleri için onun sıkıntısını şimdi biz yaşıyoruz. Herhalde bu darbe başarılı olsaydı, Sevr’i bile aratacak bir anlaşmayla karşımıza çıkacaklardı!’ (Bkz.: http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/erdogan-muhtarlar-toplantisinda-konusuyor-2-1418258/ ; erişim: 14.02.2018.)
FETÖ’cü darbe girişiminin arkasında ABD’nin, NATO ve AB ülkelerinin bulunduğu, artık açık-seçik olarak ortadadır… Terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in hâlâ CIA-FBI gözetiminde olmak şartıyla ABD’de ‘konuk-esir’ tutulması da buna kanıttır; yurtdışına kaçan FETÖ mensuplarının, Almanya, Yunanistan başta olmak üzere, tüm AB ülkelerinde sığınma hakkı alması ve geçimlerinin onlarca sağlanması da bir başka kanıttır… Bu, doğrudur… 15 Temmuz 2016 hain girişiminin de, eğer olanak bulsalardı, Türkiye’yi işgâl eylemine de dönüşebilecek bir gizilgüce sahip olduğu da söylenebilir… Ne var ki, bütün bu olasılık yüklü beklentiler manzumesine; 2002’den başlayarak iktidara, sonraki seçim faaliyetlerinde gösterdiği (sandıklarda oy hırsızlığı, mühürsüz oy pusulalarının devreye sokulması gibi!) kanunsuz uygulamalar neticesinde, neredeyse hiç gitmemek üzere geldiği izlenimini yaratmış bulunan AKP hükûmetlerinin yanlış siyasetlerinin yol açtığı unutulmamalıdır?! İktidar sahnesini hiçbir şekilde terk etmek istemeyen bir iktidar partisi, korkulur ki, iktidarını sürdürmek için her türlü iç ve/ya da dış riske, tehdide, şantaja açık hâle gelebilir?! Hele de (zaten tarımsal ve sınaî üretimden uzaklaştırılmış, boğazına dek borçlandırılmış köylü ve işçi kitlesi tükenişe doğru götürülmekte olan!) ülkede, ekonomik düzenin işleyişini bozacak denli yolsuzluk söylentileri varsa ve soruşturul(a)muyorsa?! İnşaat başta, her türden ihâle pazarlıkları ve bunların siyasî yandaşlara ve yakınlara verilmesi söz konusuysa?! Ve yeni bir (toprak rantından, betondan beslenen) ‘yeşil sermaye burjuvazisi’ yaratılmışsa ve de büyütülmek isteniyorsa?! Bir de, ABD kaynaklı ve sahneli bir ‘Rıza Sarraf’ mahkemesi ve ‘MİT Tır’ları ile IŞİD’e silah sağlama’ olayı / iddiasının; FETÖ dâvâsı ve çekişmesinin yaşanmasına koşut olarak, Suriye’deki ABD koruma ve kışkırtma şemsiyesi altındaki IŞİD-PKK-KCK-PYD-YPG Kürtçü-terör ve kanton-devletçikler-koridorunu oluşturma girişimiyle bağlantılandırılması amaçlanıyorsa?! Böylesi durumlar, her tür saldırıya ve kışkırtmaya açıklık anlamına gelir, ne yazık ki?!
Yine örneğin, AKP iktidarları süresinde, Yunan askerlerince işgâl edildiği ve silahlandırıldığı savlanan 18 Ege adası ve 1 adet kayalık hakkında, Dışişleri Bakanlığı, Türk kamuoyunu tatmin edecek biçimde bir bilgilendirme çalışmasını, bir türlü ortaya koyamamaktadır?! (Bu konuda, konuyu Türk kamuoyuna mal eden değerli bir askerî uzmanımızın, Ümit Yalım’ın görüşü için, bkz.: http://www.turksam.org/tr/analiz-detay/1612-isgal-altindaki-ege-adalari-hakkinda-cevaplanmasi-gereken-15-kritik-soru ; erişim: 14.02.2018.) Acaba neden?! Sevr’e giden yolda, 15 Mayıs 1919 tarihinde yaşanan İzmir’in Yunanistan tarafından işgâlinin, başlatıcı olay olduğu, 9 Eylûl 1922’ye dek, yâni 3,5 yıl bu illeti yaşadığımız, hafızalardan silinmiş midir, yoksa?! Yoksa, bilinmeyen başka siyasî pazarlıklar mı mevcuttur?! Bilinmemektedir? (Bir başka varsayım, Erdoğan tarafından gündeme getirilen Lozan tartışmasının, bu Ege adaları meselesini ‘örtme’ amaçlı olabileceğidir?!) Geçelim…
Türk İstiklâl Savaşı’na hazırlık yıllarında, 1918 Mondros Mütarekesi’ni takiben İngiliz işgâli altına giren Osmanlı saltanat merkezi İstanbul’dan, Mustafa Kemal’in yanına, Ankara’ya (Temmuz 1921’de) giden yazar Yakup Kadri Karaosmanoğlu, ilk Ankara izlenimlerini şu şekilde belirtiyor: ‘Allah’a bin şükür nihayet Ankara’dayız. Yedi günlük ve altı gecelik yorucu bir yolculuktan sonra (..).(..) Bugünkü günde siyasî cihanın üç büyük ve mühim merkezinden birisi de bence Ankara’dır. Hattâ son zamanlarda burası Moskova’dan ve Londra’dan daha ziyade ehemmiyet kesbetti. (..) Türk milliyetçilerinin Hükûmet Merkezi bir yangın harabesinden başka bir şey değildir. Bütün dünyaya kafa tutan ve garp âleminin mütecaviz ve müstevli dalgalarına karşı Şark’ın eşiğinde yegâne geçilmez seddi teşkil eden Büyük Millet Meclisi, bu harabenin bir kenarında tek katlı, mütevazi, küçük bir binaydı. On yıllık mütemadi bir mücadeleden sonra hâlâ sayısız düşmanlarla döğüşen Türk Milletinde azim, irade, kuvvet ve kahramanlık, fazilet ve ümit namına ne varsa hep bu yalınkat binanın içinde bulunuyor. (..) Fakat, Türk’ün ruhundaki hayatî ve ahlâkî fazilete o emsalsiz ulviyet ve mahabeti veren asıl bu tezat değil midir?’ (Bkz.: Mustafa Yücel, Seçmeler / 2: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ankara: Berikan, 2003, ss. 53-54.) O zaman için, yüzyıllardan, âhilik gelenekli ticaret merkezliğinden süzülüp gelen 20 bin nüfuslu küçük bir Anadolu kasabası olan Ankara, Heyet-i Temsiliye ve sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Kemal’in şahsında, Türk milliyetçiliğinin kutsal merkezi olur… Ve, o küçük Ankara, (millî ve yerel bir) ‘dünya şehri’ hâline gelir!
Yazar Karaosmanoğlu, ‘Ulus’ gazetesinin 19.05.1961 günlü nüshasında yayınlanan ‘Hatıralar’ında ise, şöyle yazmıştır: ‘Atatürk’ün her şeyine, hattâ, bazen aklına, mantığına bile hâkim olan millî duygusuydu. (..) Atatürk’ü, harf reformuna, öz Türkçe’ye ve onun arkasından tarih tezine bu samimi milliyetçiliği götürmüştür. “Ne mutlu Türk’üm diyene!” derken, O bütün kalbiyle Türk milletinin üstünlüğüne ve büyüklüğüne inanıyordu. O’nca Türk milleti, çağdaş medeniyet âleminde kendine layık olan mevkie geçmemişse bunun sebebini kültürel hüviyetinin yabancı tesirler altında ezilip kalmasında ve dört bin yıllık Türk tarihinin yedi yüz yıllık bir Osmanlı tarihi hâline sokuluşunda aramalıdır.’ (Aktaran: Hikmet Tanyu, Atatürk ve Türk Milliyetçiliği, Ankara: Yeni Kitap, Ağustos 2005, ss. 124-125.)
Osmanlı toplumunu ‘feodal’, ‘sınıflı’, ‘Sultan’ ve ‘Sultan’ın etrafındaki ruhanî, askerî ve mülkî aristokrasiyi oluşturan merkezî ve mahallî feodaller’ ve bütün toplumu kapsayan ‘İslâmiyet ideolojisi’ ile donanmış olarak kabul eden ‘Kemalist devrim’; dünya kapitalist emperyalizminin saldırıları sonucunda yıkılmış olan Osmanlı’nın enkazı üzerinde, yeni Türk ulusal devletini, Türk milliyetçiliği temelinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti olarak kurmuştur… Yâni, ‘millîlik’, şu son günlerde bayağı vurgulanmakta olan şekliyle ‘yerli ve millî’ olmaklık, asıl anlamını sanki o Kemalist yeniden-kur(ul)ma günlerindeki Türk-ulusçu mücadeleler sırasında bulmuş ve kazanmış gibi durmaktadır?
Anadolu toprakları üzerinde, (Arapçı -) Ümmetçi ve çok-milletli, çok-mezhepli, çok-dilli bir Osmanlı’dan, Türkçü, Türk-ulusçu, Türkçe-resmî dilli bir ulus-devlet yaratmak ve onu, Lozan’la tüm dünyaya kabul ettirmek, Kemalizmin ‘yerli ve millî’ bir başarımı değil de, yoksa, uluslar arası bir Yahudi-Siyonist ve dahi Neo-Con tasallut ve tasarruf mudur?!


Bu yazı 51 kez okundu.

Dr. Özer Bostanoğlu
SON EKLENENLER